רשימת תיקוני טעויות (אראטה)

אראטה למהדורה ראשונה #


עמ' 112 שורה 20, במקום “לו אלו התקדמות” צ"ל “לו אלו ההקדמות”.

עמ' 118 שורה 18, במקום “תגזרהו התודה.” צ"ל “תגזרהו התורה.”

עמ' 119 שורה 19, במקום “יברך אה הנערים” צ"ל “יברך את הנערים”.


עמ' 154 הערה ה, במקום “(עמ 165)” צ"ל “(עמ' 165)” (להוסיף גרש).

עמ' 160 הערה א, במקום “(עמ' 101)” צ"ל “(עמ' 101).

עמ' 161 הערה א, במקום “Physics II, 7” צ"ל “Physics II, 5”.

עמ' 168 הערה ג, במקום “ספרי דברים” צ"ל “שבת לב:. ראה גם ספרי דברים”.


עמ' 325 שורה 30, במקום “ש"ז” צ"ל “ש״ז” (גרשיים במקום מירכאות).

עמ' 326 שורה 4, במקום “(2007” צ"ל “.(2007”.

עמ' 327 שורה 10, במקום “(000079604” צ"ל “.(000079604”.


עמ' 339 טור 2, שורה 11, במקום “יא, א” צ"ל “י, א”.

עמ' 169 הערה ד, במקום “משנה סנהדרין יא, א” צ"ל “משנה סנהדרין י, א”.

עמ' 180 הערה ד, ——.

עמ' 260 הערה ג, ——.

עמ' 261 הערה ג, ——.

עמ' 265 הערה ב, ——.


עמ' 340 טור 1, שורה 30, במקום “ירמיהו” צ"ל “ירמיה” (או למחוק את השורה).

עמ' 258 הערה ז, במקום “ירמיהו” צ"ל “ירמיה”.


אראטה למהדורה שניה #

תודה רבה לאביחי שמח שעבר על הספר והכין את הרשימה.


עמ' 87 שורה 12 מלמטה, במקום “וחוא” צ"ל “והוא”.

עמ' 99 שורה 11, במקום “יוחיב” צ"ל “יחויב”.

עמ' 134 שורה 16 מלמטה, במקום “בעמצעות” צ"ל “באמצעות”.

עמ' 135 שורה 4 מלמטה, במקום “הלוף” צ"ל “חלוף”.

עמ' 145 שורה 8, במקום “בכתוכים” צ"ל “בכתובים”.

עמ' 145 שורה 14, במקום “מבואר מבואר” צ"ל “מבואר”. למרות שכך היא גרסת כ"י פירנצה, על בסיס כתבי יד וינה וניו יורק 2514 נראה שזו טעות סופר.

עמ' 156 שורה 5 מלמטה, במקום “בעמצע” צ"ל “באמצע”.

עמ' 156 שורה 5 מלמטה, במקום “אבל” צ"ל “אצל”.

עמ' 165 שורה 13 מלמטה, במקום “לההתוות” צ"ל “להתהוות”.

עמ' 177 הערה ב', במקום “בבא מציאה” צ"ל “בבא מציעא”.

עמ' 179 שורה 12 מלמטה, במקום “מדדגתו” צ"ל “מדרגתו”.

עמ' 204 שורה 4 מלמטה, במקום “ומוחיב” צ"ל “ומחויב”.

עמ' 260 שורה 5 מלמטה, במקום “בניבם” צ"ל “בניכם”.

עמ' 262 שורה 11 מלמטה, במקום “האלחי” צ"ל “האלהי”.

עמ' 268 שורה 12 מלמטה, במקום “ההורה” צ"ל “התורה”.

עמ' 275 שורה 8, במקום “בהתבודותו” צ"ל “בהתבודדותו”. למרות שכך היא גרסת כ"י פירנצה, על בסיס כתבי יד וינה וניו יורק 2514 נראה שזו טעות סופר.

עמ' 282 שורה 8, במקום “ישיכיל” צ"ל “ישכיל”.

עמ' 301 שורה 1, במקום “יתנועה” צ"ל “התנועה”.

עמ' 315 שורה 10, במקום “שהפועלה” צ"ל “שהפעולה”.


עמ' 337 ערך “ליקוי מאורות”, צריך להוסיף עמוד 168.