Hardcover-Mockup

ספר אור השם

לרבינו חסדאי קרשקש

באחד החיבורים החשובים ביותר בהגות היהודית של ימי הבינים מציע ר׳ חסדאי קרשקש, שנמנה עם גדולי רבני ספרד, את שיטתו המקורית בסוגיית עיקרי האמונה. מטרתו הסופית הינה לנתק את הקשר שקשר הרמב״ם בין השאיפה לשלמות השכלית של הפילוסופיה לבין עבודת השם באהבה ודבקות של התורה. לשם כך לקח על עצמו ר׳ חסדאי את המשימה למוטט את סמכותו הכמעט בלתי מעורערת של אריסטו בתחום הפיזיקה והמטאפיזיקה.

  • מהדורה חדשה המבוססת על כתבי יד מדויקים
  • מפתחות מפורטים, ציוני המקורות ושינויי נוסחאות
  • כריכה קשה, 400 עמודים, 14.6 על 22.5 סמ'

למידע נוסף ולבירורים ניתן לפנות ל:

[ר׳ חסדאי קרשקש] גבה בשכלו על כל הפילוסופים אשר בזמנו אפילו חכמי אדום וישמעאל וכ״ש חכמי ישראל, וגדול לאלהיו היה כי קרא אל ה׳ ויענהו במקהלות רבבות עמים ונתקדש השם על ידו... ותכלית חכמתו בספר ההוא... להודיע ולבאר כי המגדל אשר בנו בני האדם לחשוב כי יש שלימות אחר זולת עשיית המצוות שווא עמלו בוניו בו.
החסיד רבי יוסף יעבץ
ספר "אור החיים"

מהדורה מבוססת על כתב יד פירנצה

הקדום ביותר

על בסיס הקולופון המחוק שנמצאב בכתב יד פירנצה קבע פורפ' זאב הרוי שכתב יד זה נכתב כחמש שנים לפני חתימת הספר "אור השם".

המהימן ביותר

בעקבות מחקריהם של פרופ' זאב הרוי וד"ר נתן אופיר נחשב כתב יד פירנצה למהימן ומדויק ביותר. למרות זאת זוהי המהדורה הראשונה המבוססת על כתב יד זה.

עדות לשלבי עריכה

תיקונים והערות שנשתמרו בכתב יד פירנצה מעידים על שלבי עריכת הספר והתפתחויות בשיטת מחברה. תיקונים אלו מופיעים ברשימת שינויי נוסחאות.

ר׳ חסדאי קרשקש

מעמדו של רבינו קרשקש במחקר האקדמי

[ר׳ חסדאי קרשקש היה] בו בזמן איש אמונה תמים ופילוסוף ספקן וקשוח שאהב לשחוט פרות קדושות מדעיות ותאולוגיות.
פרופ' זאב הרוי
ר' חסדאי קרשקש
מעטים הם ההוגים שעלה בידם לעורר, להפרות, ולהדריך מנוחתם של חכמים לאורך דורות כפי שעלה בידו של ר׳ חסדאי קרשקש.
פרופ' אביעזר רביצקי
דרשת הפסח לר׳ חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית
משנתו ... היא הביטוי המקורי ביותר של ההגות הישראלית... מפעלו ... הוא הגילוי רב הפאר של הפילוסופיה הישראלית...
פרופ' שמחה בונם אורבך
עמודי המחשבה הישראלית
[ר׳ חסדאי קרשקש היה] פילוסוף מקורי בעל שיעור קומה גדול מאד. מן הבחינה הזאת לא נפל מן הרמב"ם, ואולי גם עלה עליו...
פרופ' אליעזר שביד
דברי מבוא לספר "אור ה'"

הורידו פרקי הקדמה לדוגמה

למידע נוסף ולבירורים ניתן לפנות ל: